خط مشی

شرکت کان راه در زمينه ارائه خدمات مواد ناريه و استخراج سنگ در معادن ، اجرای عمليات حفاری و آتشکاری در پروژه های راهسازی ، سدسازی و احداث تونل فعاليت مي‌نمايد.

اين شركت ، خود را ملزم به جلب رضايت کارفرمايان دانسته و با توجه به ماهييت ، وسعت و اثرات زيست محيطي و ريسک هاي ايمني و بهداشتي فرآيندها و فعاليت هاي خود ، در جهت پيشگيري از آلودگي های زیست محیطی و خطرات محيط کار برای کارکنان و سایر طرفهای ذینفع بارعایت احترام به حقوق و خواسته هاي قانوني جامعه گام بر مي‌دارد.

بدين منظور ، نظام مديريت کيفيت ، زيست محيطي و ايمني و بهداشت حرفه ای را مطابق با الزامات و خواسته هاي استاندارد های ISO 9001:2008 ، ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007 اجرا نموده و خود را ملزم به بهبود مستمر و بازنگری اهداف مرتبط با آن می داند.

در اين راستا براي تأمين اهداف فوق ، جهت گيري ها و راهبردهاي خود را بر اساس محورهاي زير بنا نهاده است:

1- بهبود روشهاي شناسايي و درک صحيح نيازهاي کارفرمايان

2- تلاش در جهت بهبود مستمر فرآيندها و کيفيت خدمات

3- تعهد به بهبود مستمر و پيشگيري از آلودگي محيط زيست و عوامل زيان‌آور و مخاطرات محيط کار

4- تعهد به رعايت استاندارد ها و قوانين و مقررات ملی زيست محيطي ، ايمني و بهداشتي ، بويژه دستورالعمل های سازمانهای ذیربط در خصوص سیکل مواد ناریه

5- برنامه ریزی و اجرای آموزش های لازم به منظور ارتقاء سطح آگاهي و فرهنگ زيست محيطي ، ايمني ، مهارت و دانش تخصصي کارکنان .

رعایت الزامات نظام مديريت کيفيت ، زيست محيطي و ايمني و بهداشت حرفه اي و روشهاي اجرايي مرتبط در تمامي فعاليت هاي مديران پروژه ها ، سرپرستان و کارکنان این شرکت حائز اهميت بوده و در فعاليت هاي آنان به طور موثر به کارگرفته مي‌شود.

حصول اطمينان از استقرار ، حفظ و بهبود مستمر نظام مديريت کيفيت ، زيست محيطي و ايمني و بهداشت حرفه اي و گزارش دهي منظم از عملکرد آن بر عهده نماينده مديريت بوده و بازنگري ادواري آن به عهده اينجانب مي‌باشد.