گواهینامه ها

اهداف و چشم انداز :

مدیریت ارشد شرکت با اعتقاد راسخ به اجرای اثر بخش نظام های مدیریتی، روند حرکتی شرکت را در جهت بهبود مداوم فرایند ها و ارتقاء سطح کیفی خدمات، هدایت نموده و این مهم همواره تامین رضاتی مستمر مشتریان و سایر ذینفعان را در بر داشته است . در حال حاضر فراتر از کسب رضایت مندی، مشعوف نمودن مشتریان، دغدغه مدیران شرکت می باشد . با ایجاد چنین نگرشی و توجه ویژه به منابع انسانی بعنوان سرمایه اصلی شرکت و سیستم مدیریت یکپارچه این استاندارد سازی صورت گرفته تا به سبب این چارچوب و ساختار نظامند، ارائه خدمات مناسب و با کیفیت را در تمامی حوزه ها متجلی نماید :
توسعه و ارتقای اصول ایمنی و بهداشتی
مشتری مداری
بهینه سازی و بهبود مستمر فرایندها
ارتقاء دانش و مهارت منابع انسانی
توسعه فعالیت های ساخت و اجرای پیمانکاری

Copyright 2018 © | Design by SGR